Podmienky

Všeobecné dodacie podmienky (ďalej len: VDP)

Zmluvné strany:

Predajca:

Adresa a sídlo: Gesserit Kft. H1036 Budapest, Kiskorona utca 8. II/12

Zákaznícky servis predajcu: Csonka János utca 4. K, 2142 Nagytarcsa

Klient:

každá osoba (fyzická osoba, právnická osoba, súkromná osoba alebo obchodné spoločnosti bez právnej subjektivity, štátny orgán atď. ...), ktorá chce vstúpiť do obchodného vzťahu s predajcom.

§1 Vznik zmluvy, proces ponuky

Predajca na svojej webovej stránke, v internetových obchodoch, v elektronických a tlačených katalógoch, v reklamných materiáloch (ďalej len: v katalógoch) uverejňuje nezáväznú ponuku. Klient si vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, ktorý tvorí súčasť katalógu predajcu alebo telefonicky, e-mailom, prostredníctvom faxu, listom alebo osobne objedná tovar alebo služby od predajcu pre seba, alebo pre svoju firmu.

Medzi stranami vznikne v prípade prijatia a potvrdenia objednávky zmluva na základe § 2.

§ 2 Prijatie a potvrdenie objednávky:

 1. Po prijatí objednávky predajca pošle objednávateľovi potvrdenie.
 2. Ak klient posiela objednávku cez objednávkový formulár tvoriaci súčasť katalógu, potvrdenie objednávky sa realizuje v dvoch krokoch. V prvom kroku pošle systém automatické potvrdenie, ktoré znamená prijatie objednávky. Toto potvrdenie obsahuje nasledujúce informácie: - informácie o objednanom produkte, ktoré klient našiel aj v katalógoch, - fakturačné, dodacie a ďalšie údaje a poznámky uvedené klientom. Potvrdenie poslané v prvom kroku neznamená prijatie objednávky zo strany predajcu.
 3. Predajca spracuje prijatú objednávku, žiadosť o cenovú ponuku. Ak počas spracovania objednávky nájde údaje, ktoré potrebuje odsúhlasiť s klientom, kontaktuje ho e-mailom, telefonicky atď., aby sa dohodli na presných podmienkach. Následne pošle konečné potvrdenie (ďalej len: konečné potvrdenie), ktoré môže obsahovať dodaciu lehotu, cenu, paritu, dodacie podmienky, informácie o produkte a ďalšie dohodnuté informácie. V prípade, ak klient prijme konečné potvrdenie vznikne zmluva (ďalej len: individuálne zmluvy). V konečnom potvrdení má predajca na základe kapitoly § 7Obmedzenie zodpovednosti možnosť na spresnenie ceny.
 4. Ak sa objednávka predajcovi nepošle prostredníctvom objednávacieho formulára tvoriaceho súčasť katalógu, ale prostredníctvom e-mailu, listu, faxu, ústne alebo telefonicky (ďalej len: iným spôsobom), od prvého potvrdenia uvedeného v bode 2.2 môže byť upustené. Spracovanie iným spôsobom prijatej objednávky a nasledujúce záležitosti sa vykonávajú na základe bodu 2.3.
 5. Na žiadosti o cenovú ponuku prijaté cez rozhranie pre žiadosti ako ajiným spôsobom sa vzťahuje § 12, kým na ich spracovanie bod 2.3.
 6. Osoba podávajúca objednávku vyhlasuje, že pre svoju firmu, inštitúciu, organizáciu je oprávnenápodávať objednávky, zrušiť objednávky, podávať žiadosti o cenovú ponuku a uskutočňovať i vykonávať ďalšie činnosti. V tom prípade môže predajca považovať ňou podanú objednávku, zrušenie objednávky a ďalšie spresnenia za platné.
 7. Môže sa stať, že vo vzťahu k prijatej objednávke predajca nepošle ani prvé a ani konečné potvrdenie, ale fyzicky objednávku splní. V tomto prípade sa zmluva uzatvorí fyzickým plnením.

 

§ 3 Podmienky odstúpenia

Keďže zmluva je platná podľa ustanovení § 12, a tak má klient právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledovného:

 1. V prípade internetového alebo zásielkového predaja má klient právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Svoje právo môže uplatniť ihneďpo prevzatí tovaru, v prípade služieb uzatvorením zmluvy.
 2. Je veľmi dôležité, aby bol zámer odstúpenia podložený písomným dokumentom, ktorý v prípade sporov potvrdí dátum odstúpenia od zmluvy.
 3. V prípade, že klient si uplatní svoje právo na odstúpenie, zaplatená cena bude vrátená, pri vrátení produktu predajcovi.
 4. Za nákup cez internet, z katalógu alebo formou zásielkového predaja sa považuje objednanie produktu s podmienkou jeho doručenia domov klientovi. Vtedy klient nemá možnosť dozvedieť sa o fyzickom stave a ďalšom charaktere produktu.

Ak nákup prebieha tak, že klient preberie produkty osobne, tak nie je možnosť neskoršieho odstúpenia od zmluvy.

 1. Riziko a náklady za vrátenie produktu sa prenášajú na klienta.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je klient povinný poslať produkt na platnú adresu zákazníckeho servisu predajcu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy! V prípade, že to nevykoná, predajca nie je povinný prevziať produkt a vrátiť cenu.
 3. Pri odstúpení od zmluvy a uplatnení si záručného práva, predajca neprevezme produkt poslaný na dobierku.
 4. V prípade platného odstúpenia od zmluvy a po prevzatí nepoškodeného produktu je predajca klientovi povinný uhradiť hodnotu objednaného produktu do 30 dní. Spôsob úhrady môže byť platba v hotovosti na adrese zákazníckeho servisu predajcu, bankovým prevodom alebo poštovým poukazom. Náklady pri posielaní prostredníctvom pošty alebo náklady prevodu na zahraničný účet (minimálne 13 €) znáša klient. Náklady vnútroštátneho bankového prevodu prevezme predajca. Náklady spojené s návštevou zákazníckeho servisu taktiež znáša klient.
 5. V prípade, že klient odstúpi od zmluvy po prevzatí produktu, klient znáša aj dodacie náklady, a to aj v prípade, že na faktúre neboli uvedené dodacie náklady alebo bola uvedená iba časť dodacích nákladov.
 6. Klient môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím produktu, ale v tomto prípade je povinný písomne oznámiť predajcovi, že produkty neprevezme, aby mu ich nedodal. Ak túto svoju povinnosť premešká, predajca má právo na dvojnásobok nákladov uvedených v bode 3.11 (náklady na prepravu a spätnú prepravu produktu). Predajca má právo na úhradu dvojnásobku nákladov uvedených v bode 3.11 aj v prípade, ak predajca už tovar odovzdal kuriérovi (DPD, Pošta, GLS, Trans-o-flex atď.) alebo už začal s dodaním produktu vlastným prepravným prostriedkom.
 7. V prípade odstúpenia od kúpy produktu má predajca nárok na úhradu nasledujúcich prepravných a administratívnych nákladov súvisiacich s dodaním produktu (preprava od predajcu ku klientovi):

- v prípade dodania malého balíka v rámci Maďarska minimálne 3000Ft + DPH/balík, v prípade dodania na paletách 8000Ft + DPH/paleta.

- v prípade dodania malého balíka do Nemecka, Slovenska, Česka, Rumunska, Rakúska, Poľska, Chorvátska a Slovinska35 € + DPH/balík, v prípade dodania na paletách 70 €+ DPH/paleta.

 1. Predajca má právo na úhradu nákladov uvedené v bode 3.11. aj vtedy, ak je na faktúre uvedená nižšia hodnota dodania. Ak je na faktúre uvedená vyššia suma ako je uvedené v predošlých bodoch je potrebné prihliadať na prepravné náklady uvedené na faktúre.
 2. Náklady uvedené v bodoch 3.11. a 3.12.klient nespochybňuje. Tieto náklady je predajca oprávnený vyfakturovať a vymáhať od klienta.
 3. Nie je možné uplatniť právo na odstúpenie v prípade zákazkovej výroby, zákazkového dovozu alebo v prípade nákupu vzoriek, respektíve po prezretí produktu. V tomto prípade pre zmluvné strany platí, že klient poverí predajcu výrobou alebo exportom, importom alebo inou transakciou. V týchto prípadoch sa na zmluvách v žiadnom prípade neuvádzajú odkazy na internetové zásielkové obchody.
 4. V prípade zákazkovej výroby môže predajca požadovať zálohovú alebo predbežnú platbu. V prípade objednania špeciálne vyrábaných produktov, klient nemôže odstúpiť od zmluvy po začatí výroby produktu. Pred začatím výroby siklient môže uplatniť svoje právo na odstúpenie, je však povinný uhradiť predajcovi dovtedy vzniknuté náklady.

§ 4 Dodacia lehota a dodacie náklady:

 1. V ponuke predajcu sa nachádzajú produkty, ktoré má na sklade, ako aj produkty, ktoré musí obstarať, vyrobiť, dať vyrobiť (ďalej len: produkty, ktoré nie sú na sklade).

Pri ktoromkoľvek type produktu, na ktoré strany uzatvoria zmluvu, je potrebné prihliadať na dodaciu lehotu, uvedenú v konečnom potvrdení.

Dodacie lehoty sú vo všeobecnosti:

- V prípade produktov na sklade 1 - 3 pracovnédni odo dňa odovzdania produktov prepravcovi a prijatia konečného potvrdenia. Prepravca dodá produkty v priebehu 1-3 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu.

- Produkty, ktoré nie sú na sklade je predajca schopný dodať do 1-6 týždňov.

 1. Dodacie náklady závisia od celkovej hodnoty, váhy, prepraviteľnosti, rozmerov, od vzdialenosti dodania atď. Predajca môže dodacie náklady alebo časť dodacích nákladov zahrnúť do cenyalebo ich môže preniesť na klienta, vyfakturovať mu ich. Predajca o výške prepravných nákladov informuje vo svojich katalógoch, najneskôr však v konečnom potvrdení.

 

 

§ 5 Nákup vzoriek

 1. V prípade produktov s veľkým počtom súčiastok a v prípade zákazkovej výroby sa predajca môže rozhodnúť, že najprv vyrobí vzorku, ktorú bezplatne alebo za poplatok pošle klientovi. Výroba pokračuje iba v prípade, ak si klient produkt prezrel a schválil. Aj klient môže využiť možnosť, že si najprv zakúpi vzorku a po prezretí a schválení danej vzorky si svoju objednávkupodrží alebo odstúpi od zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa dohodnú, že na objednávku, ktorá je platná aj po nákupe vzoriek, sa vzťahujú pravidlá nákupu vzoriek a v žiadnom prípade pre ne neplatia pravidlá, vzťahujúce sa na internetový a zásielkový predaj.
 3. Na uhradenie nákupnej ceny vzorky sa vzťahujú podmienky uvedené v § 6, v kapitole „Platobné podmienky“. Dodacialehota je v prípade nákupu vzoriek platná po prezretí a schválení vzorky vtedy, ak klient splní podmienky uvedené v § 6.
 4. Ak Klient po prezretí vzorky odstúpi od svojho zámeru zakúpiť si produkt, dostane cenu späť hneď ako vráti produkt predajcovi. Pre vrátenie produktu platia podmienky uvedené v § 3, v kapitole „Podmienky odstúpenia“.
 5. V prípade, ak sa odstúpenie realizuje z dôvodu sťažnosti na kvalitu, túto skutočnosť klient písomne oznámi predajcovi a predajca je povinný vykonať odvoz produktu a znášať prepravné náklady.
 6. V prípade, žebola vzorka skontrolovaná a prijatáklientom už nemôže odstúpiť od prevzatia produktu a od finančnej úhrady.
 7. Ak sa o odvoz produktu musí postarať predajca, klient mu poskytne potrebnú súčinnosť a odovzdá produkt prepravcovi, ktorého poslal predajca. Za túto súčinnosť klient nemá právo žiadať odmenu, ani náhradu škody.

§ 6 Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny objednaného produktu nasledujúcim spôsobom: - predbežná platba (bankový prevod) - platba kartou: PayPal - pri prevzatí v hotovosti (dobierka) Od 0 do 499 € majú klienti právo na hotovostnú platbu pri prevzatí produktov, nad uvedenú sumu majú právo na predbežnú platbu alebo na platbu kartou cez PayPal. V prípade, že hodnota objednávky presiahne danú sumu a klient naďalej trvá na hotovostnej platbe pri prevzatí produktov, predajca dodá produkt vo viacerých zásielkach. V prípade zákazkovej výroby môže predajca požadovať zálohovú platbu alebo platbu vpred. V prípade nákupu vzoriek, po skontrolovaní a ich schválení začne výroba a dodacia lehota začína plynúť až vtedy, keď bude cena pripísaná na bankový účet alebo na PayPal účet predajcu.

Predajca sa môže rozhodnúť, že na základe hodnotenia klienta, vyhodnotenia rizikovosti.. atď., poskytne klientovi možnosť odloženej platby (dodávateľský úver).

V prípade oneskorenej platby jeklient povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 30%ročne. Pri výpočte úrokov z omeškania je potrebné brať do úvahy 365 dní.

Predajca je oprávnený žiadať úrok z omeškania a platbu zmluvnej pokuty uvedenú v § 9 aj v prípade, žeklient medzičasom splnil svoje platobné záväzky.

§ 7 Obmedzenie zodpovednosti

 1. Môže sa stať, že v obchodoch prevádzkovaných predajcom katalógoch a tlačených brožúrach sú niektoré ceny alebo ďalšie údaje napr. z dôvodu chybného spracovania údajov alebo technických problémov, uvedené nesprávne. Pri spracovaní objednávok je predajca oprávnený tieto chyby v konečnom potvrdení opraviť. Za chybne uvedené ceny a ďalšie údaje nie je predajca zodpovedný. Predajca nemá v katalógových cenách zahrnuté prepravnénáklady. Ak sa chyby vzťahujú na vlastnosti produktu a tieto chyby predajca neopravil vo svojom konečnom potvrdení, objednávateľ má právo za chybné dodanie do 14 dní odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa cena spolu s nákladmi na prepravuuvedenými na faktúre vráti objednávateľovi. Okrem ceny klient od predajcu nemôže žiadať inú náhradu škody. V prípade, že klient svoj zámer odstúpenia neoznámi písomne predajcovi do 14 dní, neskôr už od zmluvy nemôže odstúpiť a nemôže žiadať od predajcu vrátenie ceny ani úhradu ďalších nákladov.
 2. V prípade, že by došlo k neplatnosti niektorého bodu zmluvy, ostatné body zmluvy ako aj zmluva samotná ostávajú naďalej platné.

§ 8 Záručné podmienky

Okrem toho, že má predajca záručné a garančné povinnosti predpísané vzťahujúcimi sa zákonmi a právnymi predpismi, poskytuje aj systém prémiovej záruky. V rámci systému prémiovej záruky predajca prevezme náklady na prepravu produktovvracaných v rámci záruky kvôli existujúcimvadám. Takýmto spôsobom prevzaté náklady nemôžu presahovať sumu 30 €. Toto ustanovenie obe zmluvné strany výslovne prijímajú.

V systéme prémiovej záruky môže byť poskytnutá napr.: kompenzácia, výmena, čiastočné alebo úplné vrátenie ceny, uhradenie dodacích nákladov, darček atď., spôsobom vždy dohodnutým s objednávateľom.

§ 9 Udržanie vlastníckeho práva:

Akýkoľvek spôsob platby si zmluvné strany vyberú, vlastníckym právom na produkt disponuje predajca dovtedy, kým mu nie je uhradená cena produktu. Uhradená je cena vtedy, keď ju predajca prevezme v hotovosti alebo v prípade dobierky prepravca alebo predajcom poverená osoba alebo bude suma pripísaná na účet predajcu. S produktmi, ktorých cena nie je uhradená, môže predajca voľne nakladať a daný produkt môže odobrať, predať ďalej, atď., pričom ho klient nemá právo obmedziť, dokonca je mu v tom povinný poskytnúť súčinnosť. V prípade, žeklient obmedzuje výkon vlastníckeho práva predajcu, má predajca nárok na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 1% hodnoty produktu za každý deň.

§ 10 Využitie subdodávateľov

Predajca si vyhradzuje právo na využitie subdodávateľov pri výrobe svojich produktov, balení a v iných pracovných procesoch,

§ 11 Spory a neregulované otázky

V prípade, že by vznikli spory vo vzťahu k odlišnostiam medzi maďarským originálom všeobecnýchobchodných podmienok a ich prekladmi, platné sú ustanovenia v maďarčine a konať treba na základe maďarských VOP.

Dodacie lehoty majú informačný charakter a vzťahujú sa na štandardný postup. Predajca si vyhradzuje právo odchýliť sa od štandardného postupu, pričom voči predajcovi nie je možné uplatniť náhrady za škody spôsobené oneskoreným dodaním. Voči predajcovi nie je možné uplatniť ani náhrady škôd spôsobené oneskoreným dodanímzo strany prepravných spoločností alebo ďalších sprostredkovateľov. Právo na započítanie: v sporných otázkach si predajca môže uplatniť právo na započítanie, kým objednávateľ sa tohto svojho práva zriekne.

§ 12 Vzťahujúce sa právo:

 1. Predajca a klient v prípade právnych sporov súvisiacich s právnymi vzťahmi regulovanými predmetným dokumentom, považujú za smerodajné maďarské právo,pričom pravidlá dohovoru prijatého vo Viedni o medzinárodných kúpno-predajných zmluvách sa nebudú uplatňovať. Zmluvné strany, v prípade neúspešného mierové riešenie sporov – v závislosti od okruhu pôsobnosti –sa podriadia výhradnej právomoci Ústredného obvodného súdu v Bude.
 2. Predajca v súvislosti s predajom produktov, nachádzajúcich sa v katalógoch, koná výhradne na základe Všeobecných dodacích podmienok, teda v prípade akejkoľvek uzatvorenej zmluvy medzi predajcom a klientom je potrebné brať do úvahy tieto podmienky. V každom katalógu predajcu sa nachádza výzva na prečítanie a porozumenie Všeobecných dodacích podmienok. Predajca predpokladá, že ak klient si objednáva alebo sa informuje o produkte z katalógu, prečíta si aj Všeobecné dodacie podmienky, ktoré bude považovať za záväzné.

§ 13 Prijatie VDP

V prípade, ak sa objednávateľ v prvej písomnej zásielke poslanej predajcovi jednoznačne nevyjadril o oboznámení sa s VDP, predajca vo svojom prvom písomnom vyjadrení alebo v oznámení doručenom objednávateľovi ho osobitne upozornení na prečítanie a porozumenie VDP a súčasnému ich pošle. Objednávateľ je povinný vyhlásiť, že sa so Všeobecnými zmluvnými podmienkami oboznámil, porozumel im a považuje ich za záväzné. Ak sa uzatvorenie zmluvy uskutoční bez tohto osobitného vyhlásenia a ani na základe jedného z vyššie uvedených spôsobov nie je možné dokázať, že sa VDP stali súčasťou zmluvy, predajca je povinný vyhľadať objednávateľa za účelom osobitného vyjadrenia sa vo vzťahu k prijatiu priložených VDP.

Contact my host:
23Vnet Kft.
Web: https://hostit.hu
Tel.: +36-1-4501222